Lukoil Online Resmi Satış Sitesi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI

HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Lukoil Lubrıcants Mıddle East Madeni Yağ Ve San. Ltd. Şti. olarak, KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek için bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık.  Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
 • İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz. 

 

 

Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

 

İşlenen Kişisel Verileriniz ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 1. Ad- Soyad

 

 1. Platforma kayıt işlemlerinin yapılması
 2. Bilgi ve İşlem Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 3. Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 4. Talep ve Şikayetlerin Takibi
 5. İşlenen Verilerin Güncel ve Doğru Olmasının Sağlanması
 6. Ticari Elektronik İleti Onayı Mevcut Üyelere Hizmetlerin Tanıtımının ve Pazarlanmasının Yapılması
 7. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve takibi

 

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 1. Elektronik Posta Adresi
 2. Cep Telefonu Numarası

 

 1. Platforma Kayıt İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi
 2. Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 3. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi ve Mevzuata Uyumluluk
 4. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 5. Talep ve Şikayetlerin Takibi
 6. Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 7. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 8. İşlenen Verilerin Güncel ve Doğru Olmasının Sağlanması
 9. Ticari Elektronik İleti Onayı Mevcut Üyelere Hizmetlerin Tanıtımının ve Pazarlanmasının Yapılması

 

Mesleki Deneyim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 1. Pozisyon/Unvan Bilgileri
 2. Meslek Bilgisi
 3. Çalışılan Şirketin Adı
 4. Yetki Seviyesi
 1. Etkinlik Kapsamlarının Üyelerin Beklentilerine Uygun Şekilde Planlanması ve Üye Deneyiminin İyileştirilmesi
 2. Platformun Sürekliliğinin Sağlanması
 3. Platformun Vasıtasıyla Sunulan Hizmetlerin İyileştirilmesi ve Yeni Hizmetlerin Geliştirilmesi
 4. Etkinlik İle İlgili Bilgi Sunulması
 5. Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 6. İşlenen Verilerin Güncel ve Doğru Olmasının Sağlanması
 7. Ticari Elektronik İleti Onayı Mevcut Üyelere Hizmetlerin Tanıtımının ve Pazarlanmasının Yapılması

 

 

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Toplanan kişisel verilerinizi, kanunda açıkça öngörülmesi, ticari ilişkinin kurulması veya ifası için gerekli olması, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi için ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunluluk hallerinde üçüncü kişilerle KVKK’ya uygun olarak paylaşabilmekteyiz. Kişisel verilerinizin aktarılma nedenleri ve aktarıldığı kişiler şu şekildedir

 • Tarafınızın Temel Hak ve Özgürlüğüne Zarar Vermemek Kaydıyla Meşru Menfaatin Korunması Sebebiyle,

* Şirket faaliyetlerinin devamlılığı ve kontrolü amacıyla ticari bilgilerin, kullandığımız bilgisayar programlarının yazılımını yapan firmalar ile

 • Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin,

* Savunma hakkımızı kullanabilmek, hukuk işlerinin yürütülmesi ve takibi amacıyla hukuki danışmanlarımıza,

 • Açık rızanı ile,

* reklam ve tanıtım amaçlı olarak ilgili verilerin, sunucuları yurtdışında bulunan internet sitleri ve sosyal medya hesapları ile açık rızanız ile,

 

 • Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması Halinde,

* Alım satım işleminin ifası ve kanundan doğan yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için yetkili kurum ve kuruluşlarla

 

Kişisel Verilerin Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Lukoil Lubricants Middle East Madeni Yağ Ve San. Ltd. Şti. olarak kişisel verileriniz, tarafınızla yapılacak sözlü görüşmeler, yapılan anlaşmalar, yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için talep olunacak belgeler, posta ve elektronik posta yazışmaları esnasında, yapılan alışveriş işlemi sonunda düzenlenen fatura ve ödeme belgelerinin ibrazı esnasında,  

 

KVKK 5. Maddesinde yer alan hukuki nedenler gereği ;

-Ticari ilişkinin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması kaydıyla,

-Tarafınızın temel hak ve özgürlüğüne zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatin korunması sebebiyle,

-Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde

- Açık rızanız ile

toplanmaktadır.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Konusunda Haklarınız Nelerdir?

KVKK m. 11 uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili her türlü bilgi talebinizi, LLME@lukoil.com.tr e-posta adresine size ait güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanmış bir e-posta veya  Akatlar Mahallesi, Ebululla Mardin Caddesi, No:22, Maya Park Tower 1, 34335 Beşiktaş/İstanbul  adresine yazılı olarak (noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup ile) iletebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esaslari Hakkinda Tebliğ m. 5 hükmü uyarınca, başvurunuzda adınızın, soyadınızın, başvuru usulünüz yazılı ise imzanızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, talep konunuz yer alması zorunludur.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa sürede ve en çok 30 gün içinde ve ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak aşağıda belirtilen haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. 5 ve 6 bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin resen veya talebiniz üzerine tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Veri Sorumlusu             : Lukoil Lubricants Middle East Madeni Yağ San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Adres              : Akatlar Mahallesi, Ebululla Mardin Caddesi, No:22, Maya Park Tower 1, 34335 Beşiktaş/İstanbul

Mersis No       : 0609041419000015